Anunt privind desfăşurarea concursului pentru ocuparea următoarelor posturi vacante pe perioadă nedeterminată

17.03.2017


Inspector de specialitate gr. I - din cadrul Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat Sibiu
– 1 post
Condiţii de participare:
-cetăţenie română
-capacitate deplină de exerciţiu
-studii superioare
-vechime în muncă minim 1 an
-cunoștințe operare calculator – nivel mediu

Bibliografia :

- O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor cu modificările şi completările ulterioare
- H.C.L. nr. 368/2005 privind reorganizarea Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat al municipiului Sibiu cu modificările şi completările ulterioare (H.C.L. nr. 46/2009, H.C.L. nr. 383/2010, H.C.L. nr. 216/2011 şi H.C.L. nr. 293/2011)
- O.G. 27 / 2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor
- Legea nr. 477 / 2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi instituţiile public
- HCL 362 / 2013 privind aprobarea Regulamentului şi taxelor de utilizare a Stadionului Municipal Sibiu contraventiilor cu modificările şi completările ulterioare
- HCL nr. 31 / 2017 privind aprobarea Regulamentului şi a taxelor de utilizare pentru
terenul sintetic de fotbal al Stadionului Municipal Sibiu
 Inspector de specialitate gr. II- în cadrul Biroului juridic și Executare Silita
– 1 post

Condiţii de participare:
-cetăţenie română
-capacitate deplină de exerciţiu
-studii superioare
-vechime în muncă minim 1 an
-cunoștințe operare calculator – nivel mediu

Bibliografia :

- O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor cu modificările şi completările ulterioare
- H.C.L. nr. 368/2005 privind reorganizarea Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat al municipiului Sibiu cu modificările şi completările ulterioare (H.C.L. nr. 46/2009, H.C.L. nr. 383/2010, H.C.L. nr. 216/2011 şi H.C.L. nr. 293/2011)
- Legea nr. 53 / 2003 Codul muncii cu modificările şi completările ulterioare
- Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice
- O.G. 27 / 2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor
Muncitor calificat tr. I – din cadrul Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat Sibiu


Bibliografia :
- H.C.L. nr. 368/2005 privind reorganizarea Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat al municipiului Sibiu cu modificările şi completările ulterioare (H.C.L. nr. 46/2009, H.C.L. nr. 383/2010, H.C.L. nr. 216/2011 şi H.C.L. nr. 293/2011)
- Legea nr. 477 / 2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi instituţiile public
- HCL 362 / 2013 privind aprobarea Regulamentului şi taxelor de utilizare a Stadionului Municipal Sibiu contraventiilor cu modificările şi completările ulterioare
- HCL nr. 31 / 2017 privind aprobarea Regulamentului şi a taxelor de utilizare pentru
terenul sintetic de fotbal al Stadionului Municipal SibiuȘofer tr. I – din cadrul Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat Sibiu

Condiţii de participare:


Bibliografia :
- H.C.L. nr. 368/2005 privind reorganizarea Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat al municipiului Sibiu cu modificările şi completările ulterioare (H.C.L. nr. 46/2009, H.C.L. nr. 383/2010, H.C.L. nr. 216/2011 şi H.C.L. nr. 293/2011)
- Legea nr. 477 / 2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi instituţiile public
- HCL 362 / 2013 privind aprobarea Regulamentului şi taxelor de utilizare a Stadionului Municipal Sibiu contraventiilor cu modificările şi completările ulterioare
- HCL nr. 31 / 2017 privind aprobarea Regulamentului şi a taxelor de utilizare pentru
terenul sintetic de fotbal al Stadionului Municipal Sibiu
 

Dosarul de concurs trebuie să conţină:

-formular de înscriere tip
-copia actului de identitate
-copia diplomelor de studii şi după caz documente care să ateste efectuarea unor specializări
-copie după cartea de muncă şi după caz adeverinţă cu vechimea în muncă din Registrul General de Evidenţă a Salariaţilor
-curriculum vitae
-certificat de cazier judiciar sau declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează (în cazul prezentării declaraţiei pe propria răspundere până la data organizării primei probe de concurs trebuie depus la dosar cazierul judiciar în original)
-adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare
(pentru documentele depuse în copie se va prezenta şi originalul pentru verificarea conformităţii copiilor cu acestea, sau se vor prezenta copii legalizate)

Dosarele de concurs se depun la punctul de lucru al Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat al municipiului Sibiu din B-dul. Victoriei, nr. 1-3, cam. E91, până în data de 30.03.2017, ora 1500.


Calendarul de desfăşurare a concursului:

Concursul se va desfăşura la punctul de lucru al Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat Sibiu, B-dul Victoriei nr 1-3 cam 91, după următorul pogram:
-data limită de depunere a dosarelor 30.03.2017, ora 1500
-selecţia dosarelor 03.04.2017
-examenul scris 11.04.2017 ora 1000
-interviu
14.04.2017 ora 1000

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat al municipiului Sibiu din din B-dul Victoriei, nr. 1-3, cam. E91, tel: 0269/213.302, precum și pe www.spadpp.sibiu.ro.