ATRIBUTII S.P.A.D.P.P. SIBIU

(1)  Obiectul de activitate al Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Municipiului Sibiu îl constituie desfăşurarea acţiunilor şi activităţilor edilitar-gospodăreşti prin care se asigură administrarea,  gestionarea şi exploatarea bunurilor din domeniul public şi privat al municipiului Sibiu.

(2)  În realizarea obiectivului de activitate Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Municipiului Sibiu are în principal următoarele atribuţii:

a) Administrarea următoarelor imobile:

- apartamentele nr.1, 2, 7 și 9 situate administrativ în Stațiunea Păltiniș, blocul nr.1;

- camera  S13 demisol, cu suprafaţă de 82 mp cu destinația de arhivă din imobilul administrativ situat în Sibiu, B-dul Victoriei, nr.1-3;

- spațiile cu destinația de birouri situate în Sibiu, Piata Mică, nr. 22, proprietatea publică a Municipiului Sibiu,

- parter - corp D: birourile DP 1+2, DP 3+4, corp B: birourile BP 7, BP 8, în suprafată de 161, 59 mp (4 încăperi),

- la etajul 1 - corp A : birourile AE 6+8, AE 2, AE 3, AE 1, în suprafată de 106,61 mp (4 încăperi)

- cota-parte de 1/2 din părtile comune - din imobilul compus din casă si curte în suprafată de 1018 mp si grădină în suprafată de 526 mp, înscris în C.F. nr. 2383 Sibiu, nr. top. 604, 605;

b) Administrarea domeniului public şi privat al municipiului Sibiu în Staţiunea Păltiniş;

c)  Calcularea  taxelor  privind  prevenirea  şi   stingerea           incendiilor pentru   deţinătorii de imobile în Staţiunea Păltiniş şi încasarea acestora;

d) Asigurarea controlului respectării Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Sibiu care reglementează norme privind gospodărirea, păstrarea ordinii şi liniştii publice, comerţ şi transport în municipiul Sibiu; constatarea contravenţiilor săvârşite ca urmare a nerespectării acestor norme şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale; întocmirea proceselor verbale de constatare a contravenţiilor, comunicarea şi încasarea amenzilor contravenţionale în acest domeniu;

e) Asigurarea controlului respectării Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Sibiu care reglementează condiţiile de acces şi circulaţie a autovehiculelor în zona centrală, istorică, a municipiului Sibiu; constatarea contravenţiilor săvârşite ca urmare a nerespectării acestor norme şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale; întocmirea proceselor verbale de constatare a contravenţiilor, comunicarea şi încasarea amenzilor contravenţionale în acest domeniu;

f) Asigurarea controlului respectării Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Sibiu care reglementează metodologia privind aprobarea ocupării temporare a terenurilor aparţinând domeniului public sau privat al municipiului Sibiu; constatarea contravenţiilor săvârşite ca urmare a nerespectării acestor norme şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale; întocmirea proceselor verbale de constatare a contravenţiilor, comunicarea şi încasarea amenzilor contravenţionale în acest domeniu;

g) Asigurarea controlului respectării Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Sibiu care reglementează activitatea privind organizarea şi funcţionarea teraselor sezoniere pe domeniul public sau privat al municipiului Sibiu; constatarea contravenţiilor săvârşite ca urmare a nerespectării acestor norme şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale; întocmirea proceselor verbale de constatare a contravenţiilor, comunicarea şi încasarea amenzilor contravenţionale în acest domeniu;

h) Asigurarea desfăşurarea acţiunilor specifice în vederea depistării vehiculelor care se află abandonate sau fără stăpân pe domeniul public sau privat al municipiului Sibiu şi aducerea la îndeplinirea procedurilor legale în cazul acestor vehicule; constatarea contravenţiilor săvârşite ca urmare a nerespectării acestor norme şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale; întocmirea proceselor verbale de constatare a contravenţiilor, comunicarea şi încasarea amenzilor contravenţionale în acest domeniu;

i)   Eliberarea avizelor care permit circulaţia vehiculelor cu tracţiune animală şi în zona interzisă, (în situaţii excepţionale) şi încasarea taxelor pentru eliberarea acestora;

î)   Eliberarea de abonamente, autorizaţii de parcare şi carduri pentru accesul autovehiculor, pentru utilizare stație de încărcare vehicule electrice precum şi încasarea taxelor pentru eliberarea acestora,

j)  Asigurarea respectării condiţiilor cuprinse în avizul eliberat de Comisia de Avizare a Cererilor de organizare a Adunărilor Publice;

k)   Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor la norme stabilite prin hotărâri de consiliu local sau prin acte normative, prin procese verbale întocmite în acest sens de către agenţii constatatori împuterniciţi de primar;

l) Identificarea şi amenajarea de spaţii de parcare, administrarea şi exploatarea parcărilor care nu fac obiectul unor contracte de concesionare, închiriere sau asociere în participaţiune și încasarea taxelor de parcare din parcările primite în administrare; constatarea contravenţiilor săvârşite ca urmare a nerespectării hotărârilor adoptate de Consiliul Local şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale; întocmirea proceselor verbale de constatare a contravenţiilor, comunicarea şi încasarea amenzilor contravenţionale în acest domeniu;

m) Proiectarea, contractarea, achiziţionarea, urmărirea execuţiei şi montării automatelor de plată, sistemelor de acces cu barieră sau piloni, sistemelor de supraveghere cu camere video şi a indicatoarelor de parcare, de orientare sau  informare;

n) Stabilirea şi modificarea tarifelor pentru serviciile prestate şi supunerea  spre aprobare către Consiliul Local în condiţiile legii;

o)  Administrarea zonelor pietonale din centrul istoric al municipiului Sibiu;

p)  Încasarea taxelor pentru ocuparea temporară a domeniului public şi privat al municipiului Sibiu, în condiţiile prevăzute de lege şi de hotărârile Consiliului Local al Municipiului Sibiu și eliberarea avizelor emise în acest sens;

q) Asigură evidenţa garajelor amplasate pe terenurile proprietatea municipiului Sibiu. Urmărește și actualizează evidenţa beneficiarilor de garaje în colaborare cu Direcţia Fiscală Locală Sibiu;

r) Analizarea şi propunerea aprobării desfăşurării activităţii de comerţ stradal, prestări servicii, etc. pe domeniul public şi privat al municipiului Sibiu, în colaborare cu compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al primarului precum şi instituţiile şi servicile publice aflate sub autoritatea Consiliului Local Sibiu;

s) Proiectarea şi implementarea pistelor de biciclete în municipiul Sibiu;

ș) Închirierea căsuțelor și a standurilor de prezentare si vânzare amplasate de către serviciul public, pe domeniul public sau privat al Municipiului Sibiu;

t) Implementează și gestionează stații de încărcare pentru vehicule electrice;

ț) Administrează Turnul Olarilor, Turnul Dulgherilor, Zid de apărare cu Turnul Archebuzierilor ( Pânzarilor);

u) Participă la activitățile de asigurare a fluenței circulației rutiere și pietonale, prin montarea de stâlpi de delimitare și de restricționare a accesului, pe trotuare, zone pietonale, în parcuri, parcări și alte locații unde se impune (începând cu 01.09.2021).

v) Asigură montarea și întreținerea semnelor de circulație pe străzile și drumurile publice (începând cu 01.09.2021).

w) Emite avizele de săpătura pentru lucrările efectuate pe domeniul public al municipiului Sibiu si asigura respectarea prevederilor „Regulamentului privind refacerea infrastructurii domeniului public şi privat al municipiului Sibiu” in forma aprobata prin Hotărâre de Consiliu Local (începând cu 01.09.2021).

x) Ridicarea trotinetelor electrice amplasate neregulamentar pe domeniul public conform H.C.L. nr 229/2021 pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile de utilizare pe domeniul public al Municipiului Sibiu, a trotinetelor electrice închiriate prin intermediul unei platforme online, în regim self-service (începând cu 01.08.2021).

y) Administrarea staţiilor de încărcare vehicule electrice amplasate pe domeniul public al Municipiului Sibiu şi încasarea tarifelor aferente acestui serviciu.

z) Gestionarea sistemului automat de închiriere biciclete în regim self-service şi încasarea tarifelor aferente acestui serviciu.