PROIECT DE HOTĂRÂRE SUPUS DEZBATERII PUBLICE

22.04.2021

       În conformitate cu dispoziţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Primarul Municipiului Sibiu aduce la cunoştinţă publică faptul că a iniţiat următorul proiect de hotărâre:

       Proiect de hotărâre privind completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Sibiu nr. 337/2018 privind aprobarea tarifelor de parcare în Municipiul Sibiu și pentru accesul autovehiculelor în zona pietonală din Centrul Istoric

care urmează a fi supus spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local al Municipiului Sibiu. Persoanele fizice sau juridice interesate pot depune în scris până la data de 07 mai 2021, propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare cu privire la Proiectul de hotărâre sus-menţionat, al cărui conţinut îl dăm publicităţii însoţit de documentele care justifică necesitatea adoptării actului normativ propus spre aprobare.
        Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare pot fi depuse la adresa de e-mail: pms@sibiu.ro sau letric la sediul Primăriei Municipiului Sibiu din str. Samuel Brukenthal nr. 2, camera 8.
        Proiectul de hotărâre poate fi consultat pe site-ul propriu al Primăriei şi la Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni din cadrul Primăriei Municipiului Sibiu.