Anunț licitație mobilier de prezentare şi vânzare de pe strada Papiu Ilarian din Municipiul Sibiu

19.05.2021

Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu anunță organizarea unei licitații publice în vederea închirierii a:

- 10 standuri de prezentare și vânzare și amplasamentele aferente acestora, în suprafață de 2 mp aparținând domeniului public al Municipiului Sibiu, situate în Municipiul Sibiu, str. Papiu Ilarian.

Bunurile se închiriază conform O.U.G. 57/2019 în vederea desfășurării activităților de comerț conform H.C.L.29/31.01.2020. 

Obținerea caietului de sarcini se poate face contra cost (50 lei) începând cu data de 19.05.2021 ora 12.00 de la sediul Serviciul Public de Administrare a Domeniului  Public și  Privat al  Municipiului Sibiu din Sibiu, Piața Mică nr. 22, telefon 0269/213302, persoană de contact: Ivan Silvana, sau gratuit on-line aici.

Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 28.05.2021 ora 1230

Data limită de depunere a ofertelor: 10.06.2021 ora 1500

Adresa la care trebuie depuse ofertele: Registratura Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat Sibiu, Sibiu, Piața Mică nr.22

Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar original

Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor:

15.06.2021  ora 1000 deschidere oferte (plicuri exterioare) standuri de prezentare și vânzare și amplasamentele aferente acestora str. Papiu Ilarian.

18.06.2021 ora 1000 deschidere oferte (plicuri interioare) standuri de prezentare și vânzare și amplasamentele aferente acestora de pe str. Papiu Ilarian.

Locul de desfășurare al ședinței de deschidere a ofertelor: Teatrul Gong, Sibiu, str. Alexandru Odobescu nr.4.

Eventualele contestații cu privire la desfășurarea licitației publice se vor depune la registratura Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu în termen de 48 de ore de la data desfășurării licitației, iar comisia de soluționare a contestațiilor va analiza contestațiile în termen de 5 zile de la data înregistrării acestora. Participanții nemulțumiți de rezultatul licitației pot depune contestație în condițiile art.6 din Legea nr.554/2004 privind contenciosul administrativ.